Bengtsårin linnusto

Bengtsårin pesimälinnuston kattava kartoitus tehtiin keväällä 2017. Kartoitusmenetelmä ja tulokset on kuvattu yksityiskohtaisesti teoksessa Kari Koho & Mikko Koho: Bengtsår.  Tässä esitetään tiivistelmä kartoituksen keskeisistä tuloksista.
     Vuoden 2017 lintulaskennassa painotettiin erityisesti harvalukuisia lajeja, jotka ilmentävät luonnon monimuotoisuutta. Bengtsårin ympäristön lintuluodot ja pienet saaret jätettiin tämän kartoituksen ulkopuolelle.

     Oheisessa taulukossa on kartoituksen tulokset. Luku kertoo parimäärän. Lajit, joiden parimääriä ei laskettu, mutta joita kuitenkin tavattiin kartoituksessa pesimäaikaan saarella, on merkitty symbolilla "+". Näihin lukeutuvat myös saaren oletettavasti runsaimmat pesimälajit: peippo ja pajulintu. Lähialueen vesilinnut, kahlaajat ja lokkilinnut käsitellään erikseen jäljempänä, mutta taulukkoon on otettu mukaan selvästi saaren maa-alueella pesiviksi tulkitut lajit.


Huomautuksia


  • Saarelta käsin nähtiin myös korppi, mehiläishaukka, merikotka, nuolihaukka ja tervapääsky, jotka mahdollisesti pesivät Bengtsårin lähialueella.
  • Saarella on pesinyt tai reviiriä pitänyt 2000-luvulla lajeja, joita vuoden 2017 kartoituksessa ei havaittu pesivinä. Näitä ovat hömötiainen, kangaskiuru, mehiläishaukka, pajusirkku, pikkutikka, punatulkku, punavarpunen, pyrstötiainen, räystäspääsky, varpuspöllö ja viitasirkkalintu. Pesintään viittaavia havaintoja on 2000-luvulta myös pohjantikasta.
  • Saarella on havaittu 1900-luvulla pesivinä harakka, helmipöllö, kiuru, kottarainen, kuhankeittäjä, käenpiika, leppälintu, niittykirvinen, peltosirkku, pensastasku, pähkinähakki, ruisrääkkä, sarvipöllö, taivaanvuohi, tervapääsky ja viirupöllö.
  • Vuosina 1982-1987 Luonto-Liiton kesäleireillä havaittiin joukko potentiaalisia pesimälajeja. Näitä olivat ampuhaukka, hiirihaukka, huuhkaja, isokäpylintu, järripeippo, keltavästäräkki, kirjokerttu, luhtakerttunen, naakka, pensassirkkalintu, pikkutylli, tikli, töyhtöhyyppä, urpiainen, varpunen ja viitakerttunen.

Vesi- ja rantalinnut

Edellä olleessa taulukossa mainittujen lajien lisäksi kartoituksessa havaittiin joukko varmasti tai todennäköisesti lähellä pesiviä vesi- ja rantalintuja. Näitä olivat haahka, harmaahaikara, harmaalokki, kalalokki, kalatiira, kanadanhanhi, kyhmyjoutsen, lapintiira, merihanhi, meriharakka, merilokki, merimetso, naurulokki, punajalkaviklo, silkkiuikku, tukkakoskelo ja tukkasotka.
     Muita pesimäaikaan tavattuja mahdollisesti lähialueella pesiviä lajeja ovat lapasorsa, selkälokki ja valkoposkihanhi. Lisäksi havaittiin kaulushaikara ja laulujoutsenpari.
     Luonto-Liiton kesäleireillä on 1980-luvulla lisäksi havaittu pesivänä haapana. Tällöin on myös havaittu heinätavi, nokikana ja punasotka, mutta näiden lajien pesintää ei ole varmistettu.


Aikaisempia lintuhavaintoja on julkaisuissa:

  • Bengtsårin tammilehdon hoito- ja käyttösuunnitelma. Kiinteistö­virasto, Helsingin kaupunki, 1993.
  • Bengtsår. Luonto-opas. Helsingin kaupunki, 1988.


Keskeinen lähde:

  • Koho, Kari & Koho, Mikko: Bengtsår. Markku Koho, Espoo 2018.